MAATREGELEN TER BESCHERMING TEGEN PASSIEF ROKEN.   - MOTIE


Verbod

 In Noorwegen en Italië werden recent wetten aangenomen tegen het passief roken.  Ook in de staten New York en Californië geldt heden een totaal rookverbod in bars en restaurants. Het is menens:  in New York wordt een roker bestraft met een boete van 1,000 US $ en de uitbater met een boete van 2,000 US $[1].

 Slachtoffers

 Geen wonder.  Jaarlijks sterven er immers b.v. in Noorwegen niet minder dan 500 werknemers-kelners, die in restaurants e.d. opdienen aan de gevolgen van passief roken.  In de V.S. schommelt het aantal jaarlijkse slachtoffers rond de 40.000 per jaar.  Op wereldvlak betekent dit dat ongeveer 1,000.000 mensen per jaar sterven ten gevolge van passief roken.

 

Passief roken

 Roken van tabak is immers niet alleen fataal voor de gezondheid van de rokers[2]. 

 Roken is evenzeer schadelijk voor niet-rokers, die het slachtoffer zijn van passief roken.  Bij het roken ontstaan er twee types van rook: de hoofdstroom, die geïnhaleerd wordt door de roker, en de zijstroom, waaraan de omgeving van de roker blootstaat. Deze zijstroom is bijzonder schadelijk, gezien deze een groot aantal toxische en kankerverwekkende stoffen bevat.

Passieve rokers hebben dus niet alleen te maken met allerlei ongemakken zoals bv. hinderlijke geur en irritatie van de ogen, maar ook met een verhoogd risico op longkanker, cardiovasculaire en ademhalingsziekten, bronchitis e.a.

 Passieve rokers zijn dikwijls jongeren en huisgenoten, collega’s op het werk, eventueel vrienden of toevallige relaties, die meestal machteloos staan tegenover het feit dat in hun aanwezigheid gerookt wordt.

 Het gaat, zoals boven aangeduid, ook om werknemers, die actief in lokalen waar aanhoudend gerookt wordt, zoals restaurants, cafés, drankgelegenheden of plaatsen waar voedsel aangeboden wordt.

 

Beschermingsmaatregelen onvoldoende

 Volgende K.B.’s gelden:

 1) Het KB van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar;

2) Het K.B. van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen;

 3) Het K.B. van 31 maart 1993 betreffende de strijd tegen hinder te wijten aan omgevingstabaksrook (Art. 148decies2*2bis van het algemeen reglement arbeidsbescherming).

 Uit een analyse van deze K.B’s blijkt dat er geen rookverbod is in ondernemingen, administraties, vergaderingen allerhande, treinstations, kinderopvang, voor huispersoneel e.a.

 Er is een onvoldoende regeling voor restaurants, bars, cafe”s, openbaar vervoer...

 Quid met de bescherming van kinderen in gezinnen waar gerookt wordt?

 

Wereldgezondheidsorganisatie

 Bij de Wereldgezondheidsorganisatie werd recent een verdrag voor op de controle van tabak goedgekeurd waarbij de nationale overheid o.m. wordt aangezet de nodige maatregelen te nemen om alle personen te beschermen tegen passief roken van tabak.  Ons land steunt de goedkeuring van dit verdrag.

 Het komt er dan ook op aan in ons land afdoende maatregelen te nemen om onschuldige slachtoffers tegen passief roken te beschermen.

 

MAATREGELEN

 Het lijkt dan ook aangewezen dat

 1.    dat de Overheid de nodige wettelijke maatregelen zou nemen om het passief roken effectief te bestrijden;

2.    een gedragscode aan de rokers te bevelen betreffende de bescherming van niet-rokers.

 

I.               WETTELIJKE BEPALINGEN

 Art. 1.  Het is verboden te roken in alle ruimtes, die voor het publiek toegankelijk zijn en o.m. in:

 -       trein, tram, bus, vliegtuigen en in andere openbare vervoermiddelen, met inbegrip van taxi’s;

-       ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen;

-       inrichtingen voor onderwijs en vorming;

-       winkels, veilinghuizen en wachtkamers;

-       ondernemingen of openbare diensten, met inbegrip van postkantoren, luchthavens en gerechtsgebouwen;

-       vergaderingen allerhande;

-       musea en tentoonstellingen, concert-, theater en muziekzalen;

-       dancings;

-       restaurants, cafés en alle ruimtes waar voedsel en /of drank worden aangeboden;

-       hotels, met inbegrip van hotelkamers;

-       terrassen, wachthuisjes bij een busstop en treinstations;

-       gedurende T.V. uitzendingen.

 Art. 2.  Het verbod te roken, bedoeld in artikel 1, is van openbare orde.  Een roker, die het rookverbod overtreedt wordt gestraft met een boete van 500 Euro; de uitbater en/of verantwoordelijke met een boete 1,000 Euro wanneer er in de instelling, die onder zijn verantwoordelijkheid staat, gerookt wordt. 

 Art. 3.  Diegenen, die het rookverbod, bedoeld in artikel 1, niet naleven of niet doen naleven in de ruimtes waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zijn aansprakelijk voor de schade, die zij veroorzaken met inbegrip van het nadeel dat aan niet-rokers berokkend wordt.

 

II.             GEDRAGSCODE TER BESCHERMING VAN NIET- ROKERS

 Overwegende dat passief roken daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid van niet-rokers;

 Bewust dat de gezondheid van de mens zijn hoogste goed is;

 Rekening houdende met feit dat de meeste passieve rokers, zoals jongeren, familieleden, collega’s en toevallige relaties, meestal machteloos staan tegenover het feit dat in hun aanwezigheid gerookt wordt;

 Overtuigd dat iedereen de morele plicht heeft het recht op gezondheid van elke medeburger te eerbiedigen;

 Van oordeel dat het milieu adequaat dient beschermd te worden:

 

WORDT AAN DE ROKERS AANBEVOLEN:

 

1.    niet te roken in plaatsen waar personen, die niet roken, aanwezig zijn;

2.    in geen geval te roken in aanwezigheid van jongeren[3] en gezinsleden;

3.    zeker niet te roken zonder de uitdrukkelijke toelating van alle aanwezigen;

4. in geen geval peukjes van sigaretten of sigaren weg te gooien in ruimtes of openlucht.

 

 

Leuven, 10 juni 2003

 

Prof. Roger Blanpain


Lijst ondertekenaar van de motie

Wil u mee ondertekenen?  Stuur dan een mail naar Prof. Blanpain: roger.blanpain@cer-leuven.be[1] Voor informatie betreffende het rookverbod in New York raadpleeg:

 http://www.nyc.gov/html/doh/pdf/smoke/tc7.pdf  ;en: http://www.nyc.gov/html/doh/pdf/smoke/tc6.pdf

Voor informatie betreffende de Toronto wetgeving :

http://www.city.toronto.on.ca/legdocs/bylaws/1999/law0441.htm

[2] Jaarlijks sterven meer dan 4.000.000 mensen ten gevolge van actief roken en de cijfers gaan volgens de Wereldsgezondheidsorganisatie voortdurend in stijgende lijn.

[3] Minder dan 18 jaar.

 

(home)